| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

This version was saved 8 years, 9 months ago View current version     Page history
Saved by antoninavarro
on August 2, 2012 at 8:05:47 pm
 

 

      Benvinguts al PBwiki POESIA DE BUTXACA!

 

Ací teniu una pàgina de poesia de butxaca per a joves. Fa temps que volíem haver editat un llibre amb aquest títol però les editorials sempre pensen massa les seues decisions, per altra banda nosaltres trobem que la web social o el que es coneix com la web 2.0 ens permet fer aquest treball de manera més eficaç, en col·laboració amb tothom i donar-li una divulgació més fluïda. Per això us invitem a agafar tots aquells poemes que us interessen per a les vostres classes i a afegir aquells textos poètics de tota mena que vosaltres considereu que són vàlids per a treballar amb els joves, bé per les temàtiques (l'amor, el sexe, el pas del temps, la soledat, l'amistat, la mort, etc.) bé per l'estructura sorpresiva (jocs de llengua o qualsevol altra proposta ludolingüistica) o bé pel caràcter dramàtic del poema (presència de personatges, aparició de conflictes, trama argumental) que ens permetran fer una dramatització en els tallers de creació literària. 

 

 

NOTA: per la meua banda només et demane que cites la font i l'autor d'aquesta antologia. Gràcies!!!

 

Here is a page of pocket poetry for young people. Some time ago we wanted to have published a book with this title but publishers always think too much of their decision and we believe the social web and what is known as Web 2.0 allows us to make this work in collaboration. So we invite you to take those poems that you care for your classes and add those poetic texts of all kinds that you consider to be valid to work with young people, either by the subjects (love, sex, over time, loneliness, friendship, death, etc.). well for the surprising structure (language games or any other proposal ludolingüistica) or the dramatic character of the poem (the presence of characters appearance of conflict plot) that allow a dramatization in creative writing workshops. 

 

 

NOTE: For my part will only ask that quotes the source and the author of this anthology. Thank you!

 

ÍNDEX DE NAVEGACIÓ Una primera aproximació de classificació dels poemes la tindreu en aquestes carpetes que us invitem a investigar:

 

 

GALERIA D'ART

Una obra d’art és bona quan naix de la necessitat de crear-la.” 

R. M. Rilke

Considerem l'art un potent evocador de móns literaris i particularment pensem que aplicant les tècniques de les imatges

mentals podem desenvolupar propostes didàctiques per al taller de literatura. 

 

LUDOLINGÜÍSTICA 

"Un xiquet de 5 amb una gran capacitat de jugar i simular és com un adult reflexiu i introspectiu. L’única diferència és

que si l’adult tradueix els seus pensaments i fantasies en paraules,

el xiquet ho fa per mitjà del joc i l’acció.” 

 Jorge Wagensberg

El llenguatge poètic també es pot entendre com un joc de fons i de forma, com veurem en la proposta didàctica 

d'investigar tota mema de jocs enigmístics o jocs de llengua fins arribar al text poètic. 

 

POESIA PER DRAMATITZAR

La dansa i el teatre no són patrimoni de les idees, sinó de l’ànima...

 

Tot text, i com no, tot text poètic és succeptible de ser dramatitzar però existeixen certs poemes que per la seua estructura, els personatges,

l'argument, la temàtica tractada i el to amb el que està tractada fa d'alguns poemes vertaders candidats per a un taller de dramatització a partir de poemes.

 

MULTIMÈDIA I POESIA

Si tinguèrem també una Fantàstica, com hi ha una Lògica, s'hauria descobert l'art d'inventar.

Novalis

Les tecnologies de la informació i la comunicació ens estan facilitant noves formes d'acostament al fet poètic des de perspectives molt més transversals

amb el suport de tota mena de multimèdies.

 

POESIA VISUAL

"La funció dels gramàtics és preservar la norma. La dels dramaturgs, trencar-la." 

Paul Claudel 

Despertar el gust per la poesia és una tasca complicada perquè en realitat el plaer i l'emoció no s'ensenyen, es contagien.

Ara bé, per on començar? Tal vegada la força i l'atractiu de la poesia visual ens servirà per despertar el desig.

 

 

POESIA D'AVANTGUARDA

"Siga quin siga el camí que trie, un poeta ja va passar per allí abans que jo.”

Sigmund Freud

 

Amb aquest títol genèric d'avantguardes volem incloure no tant els representants de tots els -ISMES sinó els poetes inclassificables

que juguen amb la llengua amb la impostura, el plaer i la llibertat de no estar sotmesos a cap cánon de cap època.

Aquesta llibertat tan fresca és el que els fa realment atractius als ulls dels nostres alumnes. 

 

 

POESIA FONÈTICA

"La curiositat a diferència de tots els altres apetits, creix i creix quan més se l'alimenta

 

Com en el cas de la poesia visual, la poesia fonètica ens servirà com a joc estilístic per despertar-ne el desig de més poesia

ja que aquesta requereix una implicació activa del receptor que al seu torn es pot convertir en emissor. 

 

 

TEMES LITERARIS

La ment que s’obri per una nova idea, mai més torna a la seua mesura natural.” 

Albert Einstein

Tots els temes de la literatura universal poden agradar a un públic jove amb un bon enfocament però hi ha certes maneres de tractar-los i plantejar-los 

que per les circumstàncies sociogeneracionals dels joves els fan més atractius: l'amor, el pas del temp, l'amistat, el sexe, la soledat, la mort,

l'enfrontament entre allò nous i alloò vell, etc.

 

 

WEBGRAFIA POÈTICA 

"La intel·ligència és en primer lloc intermental."

Lev Vigotsky

Per això volem compartir i difondre totes aquelles pàgines web que pensem tenen la qualitat suficient perquè vulgueu entrar a donar una mirada.

A més hi hem afegit els nostres marcadors socials classificats amb tags o etiquetes per tal que la recerca del tema que us interessa siga més eficient. 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.