| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by antoninavarro 7 years, 2 months ago

 

      Benvinguts al PBwiki POESIA DE BUTXACA!

 

  “La poesia és un joc on, sota una realitat aparent,  

hi apareix una altra d ́insospitada”

Joan Brossa

 

Ací teniu aquesta pàgina de "Poesia de butxaca per a joves". Fa temps que volíem haver publicat un llibre amb aquest títol, però les editorials sempre pensen massa les seues decisions i, a més, els drets d'autor encareixen aquesta mena de projectes que, com veureu, tenen més bé una finalitat divulgativa i didàctica que comercial. Per altra banda, nosaltres trobem que la web social, o el que es coneix com la Web 2.0, ens permet fer aquest treball de manera més eficaç, en col·laboració amb tothom i donar-li una divulgació més fàcil i fluïda. Per això us invitem a agafar tots aquells poemes que us interessen per a les vostres classes o per a la vostra vida i a afegir aquells textos poètics que vosaltres considereu que són vàlids per a treballar amb els joves, bé per les temàtiques (l'amor, el sexe, el pas del temps, la soledat, l'amistat, la mort, etc.) bé per l'estructura sorpresiva (jocs de llengua o qualsevol altra proposta ludolingüistica) o bé per les possibilitats dramàtiques del poema (presència de personatges, aparició de conflictes, trama argumental, educació emocional) que ens permetran fer una dramatització en els tallers de creació literària. Tot plegat la poesia i el teatre en serviran per portar a cap una educació social i emocional per mitjà de l'art i les expressions artístiques.

 

NOTA: per la meua banda només et demane que cites la font i l'autor d'aquesta antologia. Gràcies!!!

 

Here is a page of pocket poetry for young people. Some time ago we wanted to have published a book with this title but publishers always think too much of their decision and we believe the social web and what is known as Web 2.0 allows us to make this work in collaboration. So we invite you to take those poems that you care for your classes and add those poetic texts of all kinds that you consider to be valid to work with young people, either by the subjects (love, sex, over time, loneliness, friendship, death, etc.). well for the surprising structure (language games or any other proposal ludolingüistica) or the dramatic character of the poem (the presence of characters appearance of conflict plot) that allow a dramatization in creative writing workshops. 

 

 

NOTE: For my part will only ask that quotes the source and the author of this anthology. Thank you!

 

ÍNDEX DE NAVEGACIÓ Una primera aproximació de classificació dels poemes la tindreu en aquestes carpetes que us invitem a investigar:

 

 

TEMES LITERARIS

La ment que s’obri per una nova idea, mai més torna a la seua mesura natural.” 

Albert Einstein

Tots els temes de la literatura universal poden agradar a un públic jove amb un bon enfocament però hi ha certes maneres de tractar-los i plantejar-los 

que per les circumstàncies sociogeneracionals dels joves els fan més atractius: l'amor, el pas del temp, l'amistat, l'erotisme, la soledat, la mort, 

l'enfrontament generacional entre allò nou i allò vell, etc.

 

POÈTIQUES

"La intel·ligència és en primer lloc intermental."

Lev Vigotsky

Una poètica és un llibre, o en aquest cas un poema, destinat a teoritzar sobre la literatura i l'art. Rep el seu nom per l'obra homònima d'Aristòtil, el primer tractat complet sobre la literatura. Pot tenir un caràcter descriptiu o prescriptiu, dictant les normes sobre el bon gust i la composició estètica, com per exemple les d'Espriu,.

FIGURES LITERÀRIES

 

En el llenguatge literari les paraules són un fi en si mateixes, l'autor selecciona el llenguatge per enriquir la capacitat lèxica d'una llengua. S'entén per "figura" en la seua accepció més àmplia, qualsevol tipus de recurs o manipulació del llenguatge amb fins retòrics, antigament s'aplicava a l'oratòria, però a l'entrar aquesta en decadència va passar a la literatura i actualment s'aprecia amb major èmfasi en la publicitat.

 

 

 

LUDOLINGÜÍSTICA 

"Un xiquet de 5 amb una gran capacitat de jugar i simular és com un adult reflexiu i introspectiu. L’única diferència és

que si l’adult tradueix els seus pensaments i fantasies en paraules,

el xiquet ho fa per mitjà del joc i l’acció.” 

 Jorge Wagensberg

El llenguatge poètic també es pot entendre com un joc de fons i de forma, com veurem en la proposta didàctica d'investigar tota mena de jocs enigmístics

fins arribar al text poètic (veure "Dels jocs de llengua al text poètic"). Així podrem comprovar, com deia Joan Brossa,que tots els  vocables del diccionari són poètics. Els poemes que trobareu en aquest apartat són algunes formes estròfiques com els haikús, els limèrics, els alfabet-poemes, etc.

 

GALERIA D'ART

Una obra d’art és bona quan naix de la necessitat de crear-la.” 

R. M. Rilke

Considerem l'art un potent evocador de móns literaris i particularment pensem que aplicant les tècniques de les imatges

mentals podem desenvolupar propostes didàctiques per al taller de literatura. 

 

POESIA PER DRAMATITZAR

La dansa i el teatre no són patrimoni de les idees, sinó de l’ànima...

 

Tot text, i com no, tot text poètic és succeptible de ser dramatitzar però existeixen certs poemes que per la seua estructura, els personatges,

l'argument, la temàtica tractada i el to amb el que està tractada fa d'alguns poemes vertaders candidats per a un taller de dramatització a partir de poemes.

 

MULTIMÈDIA

I POESIA

Si tinguèrem també una Fantàstica, com hi ha una Lògica, s'hauria descobert l'art d'inventar.

Novalis

Les tecnologies de la informació i la comunicació ens estan facilitant noves formes d'acostament al fet poètic des de perspectives molt més transversals

amb el suport de tota mena de multimèdies.

 

POESIA VISUAL

"La funció dels gramàtics és preservar la norma. La dels dramaturgs, trencar-la." 

Paul Claudel 

Despertar el gust per la poesia és una tasca complicada perquè en realitat el plaer i l'emoció no s'ensenyen, es contagien.

Ara bé, per on començar? Tal vegada la força i l'atractiu de la poesia visual ens servirà per despertar el desig.

 

 

POESIA D'AVANTGUARDA

"Siga quin siga el camí que trie, un poeta ja va passar per allí abans que jo.”

Sigmund Freud

 

Amb aquest títol genèric d'avantguardes volem incloure no tant els representants de tots els -ISMES sinó els poetes inclassificables

que juguen amb la llengua amb la impostura, el plaer i la llibertat de no estar sotmesos a cap cánon de cap època.

Aquesta llibertat tan fresca és el que els fa realment atractius als ulls dels nostres alumnes. 

 

 

POESIA FONÈTICA

"La curiositat a diferència de tots els altres apetits, creix i creix quan més se l'alimenta

 

Com en el cas de la poesia visual, la poesia fonètica ens servirà com a joc estilístic per despertar-ne el desig de més poesia

ja que aquesta requereix una implicació activa del receptor que al seu torn es pot convertir en emissor. 

 

 

L'AMISTAT

       i ELS JOVES      

«No es veu bé més que amb el cor; allò essencial és invisible per als ulls».

«Ets responsable per sempre d'allò que has domesticat».

El Petit Príncep d'Antoine de Saint-Exupéry. 

 

L'amistat és un tema clau entre els joves. Sovint és un sentiment que va molt lligat a l'amor i amb ell comparteix el goig d'estar vius i el desig de compartir-ho.A partir d'aquesta premisa us proposem de compartir aquells poemes sobre l'amistat que més us han agradat en qualsevol llengua.

 

 

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

 

"Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot."

Vicent Andrés Estellés

"Els temes de Vicent Andrés Estellés, en una última reducció, tenen la nua elementalitat de la vida de cada dia: la fam, el sexe, la mort [...] El cas és que l'Estellés "obre els ulls" -tots els sentits- en la sinistra etapa dels grans pànics, quan no hi havia espai ni temps per al respir, i la gent respirava com podia. L'amor venia a ser el que ell diu: racons furtius, desigs sufocats, fantasies meticuloses. I la fam: racionaments, estraperlos, llum taxada. Subterrània, en la poesia de l'Estellés, hi ha una mena d'il·lusió foraç, entorn de pa, de la taula de la infància, de l'aroma estimulant d'una salut esvaïda. Com la mort: la mort aleshores més "mort" que mai: no era solament un home o una dona, una criatura que morien... L'exaltació pripàpica, la llàgrima davant la penúria sistemàtica, el taüt previsible, industrial com el dol que s'hi enquadra, són vivències que tenen una datació exacta, tal com surten en els poemes de Vicent Andrés Estellés. I són locals, frenèticament locals: de Burjassot a València. Jo no gosaria afirmar que això siga "realisme històric". Però sí que és un testimoniatge –o un testimoni– de la "realitat". I escrit des d'un angle molt precís: des d'una cantonada. L'Estellés fa la poesia d'un carrer de València, d'un "trenet" de València a Burjassot: un residu humà vigorós, que es debat en l'esperança de continuar vivint. No oblidem, però, el marc del principi: quan tothom fornicava malament, moria malament..." 

 

"Nota provisional i improvisada sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés", dins el volum I de l'Obra Completa de Vicent Andrés Estellés: Recomane tenebres.

València: Tres i Quatre, 1972 (Joan Fuster)

AUSIÀS MARCH

"Quan ve la nit que expandeix ses tenebres, pocs animals no cloen les palpebres e los malalts creixen de llur dolor."

Ausiàs March

La poesia d'Ausiàs March s'ocupa de dos temes cabdals per a l'ésser humà: l'amor i la mort. En el tractament literari d'ambdós arriba a conclusions que encara avui ens sorprenen per la seua contemporaneïtat.  A més, els seus contemporanis tingueren el  privilegi d'iniciar-se en tots aquests temes en la llengua pròpia "deixant a part el llenguatge dels trobadors que per escalf traspassen veritat" i utilitzant una llengua vernacle en lloc del llatí per a expressar un món poètic culte.

 

FOTOFILOSOFIA 

"La joventut, encara que ningú la combata, troba en si mateixa el seu propi enemic."

Shakespeare

Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2015 (UNESCO, novembre) es convoca la Mostra de fotofilosofia. Volem enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i cercant noves formes de col·laboració entre els departaments de Filosofia dels instituts. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.

 

 

 

 

 

Comments (1)

antoninavarro said

at 1:14 am on Dec 12, 2011

Esperem els vostres comentaris i suggeriments!

You don't have permission to comment on this page.